Phạm vi hoạt động – Giáo dục vì sự phát triển bền vững

  28/05/2016

Giáo dục vì Sự Phát triển Bền vững (GDPTBV) dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Do đó nó diễn ra trên bình diện học tập suốt đời và ở tất cả những nơi có thể diễn ra quá trình học tập, từ giáo dục chính quy đến giáo dục không chính quy, từ lứa tuổi mầm non cho đến tuổi trưởng thành. Những bộ phận khác nhau của cùng một hệ thống giáo dục trong đó có cả các trường tôn giáo và cả những cơ hội học tập nằm ngoài hệ thống giáo dục có thể thực hiện những chức năng khác nhau liên quan đến GDPTBV nhưng mục đích thì giống nhau, đó là làm cho người học có khả năng ứng dụng những kinh nghiệm và hành vi có thể giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả cá nhân và tập thể.

 

Quan điểm học tập suốt đời nhìn nhận môi trường học tập chính quy và không chính quy là một quá trình liên tục và bắt buộc và nó thoát ra khỏi quan niệm cho rằng nhà trường là nơi bạn học tập khi còn là một đứa trẻ và như vậy ngầm định là sau giai đạn đó thì học tập sẽ kết thúc. Sự biến đổi xã hội nhanh chóng như hiện nay đòi hỏi đào tạo chính quy và đào tạo lại ở bất kì thời điểm nào trong cuộc đời mỗi con người.

 

  1. Giáo dục không chính quy

Giáo dục không chính quy hiện nay gồm giáo dục cho người lớn, giáo dục tại cộng đồng và giáo dục từ xa cũng như một số sáng kiến giáo dục khác. Xét trên bình diện mối liên hệ đa dạng giữa Phát triển Bền vững (PTBV) và các phương tiện học tập, GDPTBV có thể tìm thấy chỗ đứng của mình trong chương trình giáo dục thường xuyên, từ các môn xã hội học cho đến dạy nghề như nghề mộc.

 

  1. Các tổ chức dựa vào cộng đồng và các tổ chức xã hội địa phương

Trường học không tồn tại như một ốc đảo trong lòng cộng đồng mà có thể đóng vai trò như là một diễn đàn quan trọng cho đối thoại, hợp tác với các tổ chức dựa vào cộng đồng và toàn thể xã hội thông qua các đầu mối là phụ huynh học sinh. Những diễn đàn này có vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu vấn đề PTBV nào phù hợp với địa phương, do vậy cần phải thúc đẩy họ sử dụng kiến thức của mình trong việc xây dựng nhận thức cộng đồng, giới thiệu những kiến thức kinh nghiệm của địa phương vào nhà trường và định hướng cho các thành viên trong cộng đồng hướng tới những việc làm có tính bền vững hơn nữa.

 

  1. Nơi làm việc

Nơi làm việc cũng là một môi trường học tập về PTBV. Mỗi một nhà máy, công sở đều nên xét xem giữa PTBV với các mối quan hệ công tác và các hoạt động hàng ngày có liên hệ với nhau như thế nào và một cam kết sản xuất và kinh doanh tích cực nên được đưa vào các văn bản hướng dẫn hoạt động và nội quy của cơ quan, tổ chức.

 

  1. Giáo dục chính quy

Áp lực về thời gian cộng với những mục tiêu và công việc khác sẽ hạn chế việc thực hiện các sáng kiến GDPTBV, một nội dụng thường được xem là một phần riêng biệt và phát sinh thêm trong chương trình chuẩn. GDPTBV không nên coi là một “môn học phát sinh” được đưa thêm vào chương trình vốn đã quá tải mà là một phương pháp tiếp cận lồng ghép và tổng thể, trong đó PTBV được xem là bối cảnh cho các mục đích giáo dục hiện thời chứ không phải là một ưu tiên cạnh tranh với các ưu tiên khác. Biến GDPTBV trở thành một sợi chỉ xuyên suốt quá trình học tập của người học trong cả hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học sẽ thúc đẩy tối đa tác động của nó.

 

  1. Các cơ sở đào tạo nghề và kĩ thuật

Giữa thập kỉ Giáo dục vì Sự Phát triển Bền vững (TKGDPTBV ) và chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề nên có sự liên hệ với nhau nhằm mục đích xây dựng một khuôn khổ sao cho PTBV trở thành một nội dung trong chương trình đào tạo đó.

 

  1. Các cơ sở đào tạo giáo viên

Giáo viên thường bị quá tải bởi những yêu cầu về đổi mới và mở rộng chương trình. PTBV không chỉ là một môn học hay một chủ đề được đưa thêm vào thời khoá biểu mà phải là một nguyên tắc tổ chức và một chủ đề có tính lồng ghép. Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có sự liên hệ với các nội dung của TKGDPTBV nhằm đưa PTBV trở thành một chủ đề lồng ghép vào chương trình của các cơ sở đào tạo giáo viên.

 

  1. Giáo dục đại học

Giáo dục đại học có một vai trò đặc biệt. Các trường đại học vừa phải đóng vai trò là cơ quan nghiên cứu và môi trường học tập về PTBV, vừa là nơi triển khai và là đầu mối của các hoạt động trong cộng đồng và toàn quốc gia. Các lý thuyết về giáo dục và những thực nghiệm tiến bộ thường ra đời từ các chương trình nghiên cứu trong giáo dục. PTBV cần phải có vai trò tiên quyết trong việc xác định các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trong giáo dục.

 

  1. Cơ quan cố vấn và thanh tra giáo dục

Đây là cơ quan chịu trách nhiệm về phê chuẩn, chứng nhận và đánh giá các tiêu chuẩn và hoạt động giáo dục. Thanh tra giáo dục là những người có ảnh hưởng tới các ưu tiên của các tổ chức giáo dục, của người học cũng như của cha mẹ học sinh. Nếu giáo dục được xem xét nhiều hơn qua lăng kính của PTBV thì chúng sẽ càng đóng góp và hỗ trợ nhiều hơn vào các kết quả có giá trị của bất kỳ một hệ thống giáo dục nào. Để thúc đẩy việc này, cần giúp cho Chính phủ nhạy cảm hơn với vai trò của các thanh tra giáo dục đối với trách nhiệm và quyền lợi của họ.

 

  1. Các cơ quan lập pháp và hoạch định chính sách

Tất cả các hình thức giáo dục kể trên phải được thúc đẩy bằng những chính sách giáo dục được xây dựng dựa trên cơ sở lấy hành động, việc làm làm trọng tâm. Việc làm này đòi hỏi sự tham gia đóng góp ý kiến và phối kết hợp liên ngành, trong đó nhiệm vụ của UNESCO là khuyến khích và thúc đẩy những hoạt động đó. Có thể lồng ghép GDPTBV vào các hoạt động lấy ý kiến xây dựng chính sách trong khuôn khổ Giáo dục cho Mọi người thông qua các diễn đàn đang hoạt động hiện nay.

 

  1. Ngoài hệ thống giáo dục

Việc thúc đẩy các giá trị, các mối quan hệ và thực tiễn PTBV phải được diễn ra ngoài hệ thống giáo dục, trong các tổ chức kinh tế, xã hội và môi trường hoạt động có lợi nhuận và phi lợi nhuận, làm sao để PTBV trở thành nền tảng của cơ cấu hoạt động và hành vi, thái độ có tính tổ chức. Nếu không thực hiện được điều này thì những lợi ích của GDPTBV mà con người tiếp thu được trong quá trình đi học sẽ biến mất ngay khi họ bước vào môi trường làm việc.

 

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

 

Mục tiêu

Kết quả đầu ra

Chỉ số thực hiện

Chỉ số đánh giá

1. Tăng cường và nâng cao vai trò trung tâm của học tập và giáo dục trong việc thực hiện mục tiêu Phát triển Bền vững (PTBV) Lồng ghép các thành tố giáo dục vào các kế hoạch PTBV Giáo dục trong chương trình nghị sự thường kì của UBPTBV, của các diễn đàn PTBV ở khu vực, quốc gia và tại địa phương Mức độ xuất hiện thường xuyên của GDPTBV trong biên bản các cuộc họp và trong kết quả của nhiều cuộc họp khác.
Đánh giá nhu cầu và vai trò của GDPTBV trong tất cả các quá trình lập kế hoạch cảnh quan kế hoạch phát triển GDPTBV được đưa vào các chiến lược xoá đói giảm nghèo, các kế hoạch của khu vực (ví dụ Sáng kiến đối tác mới vì Sự Phát triển Châu Phi – NEPAD) và các chu kì lập kế hoạch cảnh quan kế hoạch quốc gia Số lượng các chiến lược xoá đói giảm nghèo có nội dung GDPTBV, số lượng các nội dung cụ thể về GDPTBV cụ thể trong các kế hoạch phát triển.
2. Thúc đẩy các mối liên kết, hợp tác và trao đổi giữa các bên tham gia trong Giáo dục vì Sự Phát triển Bền vững (GDPTBV) Thông qua trao đổi ý kiến và diễn đàn cho tất cả các vấn đề và ở tất cả các cấp nhằm – Tăng cường sự thống nhất về tầm quan trọng chiến lược của GDPTBV Đưa nội dung GDPTBV vào cơ cấu, kế hoạch của Bộ GD&ĐT và vào chương trình hành động của tổ chức Phi Chính phủ và đoàn thể nhân dân Số các quốc gia, các tổ chức đoàn thể nhân dân và Phi Chính phủ đưa nội dung GDPTBV vào chương trình của họ
Thông qua trao đổi ý kiến và diễn đàn cho tất cả các vấn đề và ở tất cả các cấp nhằm – Tăng cường phối kết hợp và đẩy mạnh mối quan hệ qua lại giữa các sáng kiến hoạt động về GDPTBV Thiết lập các mạng lưới và liên kết về GDPTBV Số lượng các liên minh, liên kết về GDPTBV và các thành viên của nó
Xây dựng chương trình phối hợp giữa các Chính phủ, các tổ chức đoàn thể nhân dân và Phi Chính phủ ở tất cả các cấp Số các sáng kiến hoạt động phối hợp và các cơ quan, tổ chức tham gia vào các hoạt động đó
3. Tạo cơ hội và môi trường để kiến tạo và thúc đẩy tầm nhìn và bước chuyển tới một sự PTBV thông qua tất cả các phương thức học tập nhận thức của cộng đồng Phát triển nhận thức của cộng đồng về tính chất và các nguyên tắc PTBV Có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong các sự kiện, phong trào và diễn đàn PTBV Mức độ phản hồi tự nguyện từ phía cộng đồng về các vấn đề PTBV
Sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động PTBV thực tiễn của địa phương Số các sáng kiến hoạt động và các mức độ tham gia
Sự có mặt thường xuyên và cần thiết của truyền thông đối với các vấn đề PTBV Truyền thanh, truyền hình và báo chí truyền tải các vấn đề liên quan đến PTBV và GDPTBV Số lượng báo cáo, các bài xã luận và bài báo về PTBV
4. Ngày một nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong GDPTBV PTBV là sợi chỉ xuyên suốt trong các nỗ lực thực hiẹn các mục tiêu Giáo dục cho Mọi người nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục Sử dụng các chủ đề PTBV trong giáo dục cơ bản Số các quốc gia có nội dung PTBV trong chương trình giáo dục cơ bản
PTBV là một chỉ số cơ bản trong giám sát việc thực hiện các mục tiêu Giáo dục cho Mọi người Giám sát thường xuyên PTBV trong các báo cáo quốc gia và quốc tế về Giáo dục cho Mọi người
Những phương pháp tiếp cận cụ thể về GDPTBV được ứng dụng ngày càng nhiều trong các tình huống học tập thuộc mọi loại hình giáo dục Mô hình hoá các quá trình học tập PTBV trong giáo dục chính quy và không chính quy Số các trường học và các chương trình không chính quy đã mô hình hoá các cách thức tiếp cận PTBV
5. Xây dựng chiến lược hành động ở tất cả các cấp nhằm mục đích tăng cường xây dựng năng lực trong GDPTBV GDPTBV là một phần của chương trình đào tạo những người làm công tác giáo dục Lồng ghép các nguyên tắc PTBV vào chương trình đào tạo giáo viên và các cán bộ giáo dục hay những người làm công tác đào tạo Số lượng chương trình đào tạo giáo viên đã lồng ghép nội dung PTBV, số các cán bộ giáo dục/những người tổ chức Giáo dục không chính quy vận dụng phương pháp tiếp cận PTBV
Các phương pháp giảng dạy và tài liệu có chất lượng cao về GDPTBV Các tài liệu giảng dạy nghe – nhìn, tài liệu điện tử và tài liệu in ấn phù hợp, thực tế, kích thích người học luôn sẵn có để sử dụng và để học tập Số lượng tài liệu được xuất bản, lưu hành và mức độ sử dụng những tài liệu đó
Các phương pháp dạy và học phản ánh các nguyên tắc PTBV và mô hình hoá các phương pháp này Số các trường học ứng dụng các nguyên tắc PTBV, số các chương trình bồi dưỡng giáo viên/cán bộ giáo dục
Năng lực quản lí phù hợp để duy trì GDPTBV GDPTBV được lồng ghép vào chương trình đào tạo quản lí giáo dục cho hiệu trưởng, thanh tra giáo dục, các nhà quản lí, các nhà lập kế hoạch… Số các nhà quản lí được đào tạo, số các cơ sở giáo dục có các phương pháp tiếp cận PTBV tích cực và hiệu quả

 

Bình luận

Tin tức mới

Làm thế nào để thanh lọc nước với ánh sáng tự nhiên?

Làm thế nào để thanh lọc nước với ánh sáng tự nhiên?

Nếu bạn đã được tìm kiếm một phương pháp nào có hiệu quả kinh tế đối với nước sạch. Bài viết này sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm sạch nước với ánh sáng mặt trời, và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cách dễ dàng là.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag