Dự án ‘Học tập chuyển đổi sang bền vững’ (T2S) và mạng lưới khu sinh quyển UNESCO của Việt Nam

  23/02/2017

Dự án ‘Học tập chuyển đổi sang bền vững’,  viết tắt tiếng Anh là T2S (tranformation to sustainability) đang được triển khai tại khu SQ Kiên Giang. Mục đích của dự án là tìm hiểu bối cảnh thực tế với những bài học kinh nghiệm thành công cũng như thất bại trong việc sử lý các mối tương tác giữa 5 nhân tố cơ bản: lương thực-nước-năng lượng- khí hậu và công bằng xã hội ở một địa phương cụ thể sau đó đưa vào các hoạt động giáo dục chính qui và phi chính qui, truyền thống và phi truyền thống trong giáo dục vì phát triển bền vững tạo ra một diễn đàn học tập xã hội từ đó tạo nên một sự chuyển biến cho toàn xã hội trong sự nghiệp phát triển bền vững.

Cách tiếp cận để tạo nên quá trình học tập chuyển đổi sang PTBV là tạo nên một không gian địa lý rộng lớn chứa đựng tất cả các nhân tố và các mối tương tác giữa chúng với nhau tạo nên một không gian kết nối liên ngành, đa lĩnh vực bao trùm lên tất cả, như vậy không gian địa lý sẽ tạo điều kiện cho không gian kết nối và cuối cùng là tạo ra một không gian tư duy, đó chính là tư duy hệ thống. Tư duy hệ thống vừa là kết quả vửa là cơ sở cho sự vận động đến bền vững. Tất cả điều đó là tạo điều kiện cho thành công của sự học tập chuyển đổi sang bền vững (T2S). Khu Sinh quyển Kiên Giang là nơi thự hiện thí điểm và các khu sinh quyển khác sẽ đến học tập trao đổi những kinh nghiệm này.

 

T2S and UNESCO biosphere network of Vietnam

Project on ‘Transformation to sustainability’ or T2S is currently implemented in Kien Giang biosphere reserve. Its objective is to review the current context with good and failure practices dealing with 5 basic components:  food-water-energy-climate and social justices, and relations between and among them (nexus) in specific location, and then will propose to introduce into curriculums of all formal, informal, traditional and untraditional education within the education for sustainable development, as a forum for social learning to create changes in society of sustainable development.

Our approach of implementing the T-learning by using concept and practices of biosphere reserve as to create a vast geographically space of components, it creates a space of its interactions of interdisciplinary and multidisciplinary relations/stakeholders involves and finally a space of thinking. The system thinking is as a result and as a basic for sustainable way. These create a successful implementation of T2S. The Kien Giang biosphere reserve as a pilot in the project and others will come to learn and share the findings.

GS. Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch MAB Việt Nam

Prof. Nguyen Hoang Tri, Chair MAB VN

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Danh sách Tag